Siste nytt fra Sky Accounting

Her kan du lese siste nytt fra fra oss i Skya24

Årsoppgjør – alt du trenger å vite!

Tips til årsoppgjør

Årsoppgjør er en oppsummering av året som har vært, og en statussjekk av bedriftens økonomiske situasjon ved årets slutt.

Innlegget er også publisert hos vår samarbeidspartner Tripletex

Se også våre 7 tips til årsoppgjøret her

Viktige datoer
31. januar er frist for levering av aksjonærregisteroppgaven.
1. februar er frist for å levere sammenstillingsoppgave over lønn til ansatte.
31. mai er frist for levering av skattemelding.
31. juli er frist for levering av årsregnskap.
*Utover a-melding og mva-melding.
Det er mange frister for å komme ajour med et regnskapsår.
Alt av bilag/ dokumenter/ fakturaer må bokføres i året det gjelder.

 

Årsoppgjøret – ta deg god tid, og planlegg de viktigste punktene dine.

Hva er skattemelding og årsregnskap, og kan jeg gjøre det selv?

Skattemelding viser en oppsummering over skattbare inntekter og formue. Årsregnskap er selve regnskapet bedriften presenterer utad – og det innehar også noteopplysninger.
Hvorvidt du kan gjøre det selv avhenger av kompleksiteten til regnskapet og kompetansen din. Men ja – begge deler kan i praksis leveres direkte via Altinn sine løsninger for skattemelding og årsregnskap. Burde du gjøre skattemeldingen og årsregnskapet selv? Les lenger ned i innlegget.

Hvem må levere skattemelding og årsregnskap:

Skattepliktige selskaper må levere skattemelding. Er du enkeltpersonforetak eller AS må du derfor levere skattemelding. Enkelte organisasjoner er fritatt. Den som driver virksomhet skal uoppfordret sende næringsoppgave sammen med skattemeldingen.

Regnskapspliktige (aksjeselskap mm.) skal i tillegg levere årsregnskap, som inkluderer resultatregnskap, balanse, noter og eventuelt revisjonsberetning (for selskap som har revisor).

Er du usikker på om du er regnskapspliktig? Les lenger ned i innlegget.

Hva må jeg ta stiling til for selskapet mitt når jeg avslutter året?

Dette avhenger av hva slags type bedrift du driver, og om du driver et enkeltpersonforetak eller aksjeselskap.Det anbefales som minimum at du tar en titt på:

 • Alle bankkontoer skal stå med riktig saldo i regnskapet per 31.12 (det samme tallet både på bankutskriften og i regnskapet)
 • Dersom selskapet har varelager, må dette telles før 31.12 og ha riktig saldo med bakgrunn i kostpris
 • Eventuelle kontantbeholdninger telles per 31.12
 • Dersom du har utført arbeid i år, men som du ikke har fakturert enda, – så skal dette avsettes i regnskapet

Regnskap Norge har en sjekkliste vi anbefaler at du/dere tar en titt på her

Bokføringsplikt og regnskapsplikt – hva betyr det?
Her skiller vi blant annet mellom enkeltpersonforetak (ENK) og aksjeselskap (AS).

 • Alle som leverer MVA-meldinger eller næringsoppgave er bokføringspliktige.
 • Et enkeltpersonforetak med inntekt under 50 000 kr i året er unntatt fra å levere næringsoppgave, og dersom foretaket ikke leverer MVA-meldinger er du ta unntatt fra bokføringsplikten. Du må allikevel kunne dokumentere alle inntekter og kostnader, for å vise at du ikke er bokføringspliktig.
 • Det vil si at ENK med inntekt over 50 000 kroner i året, er bokføringspliktige.
 • Bokføringsplikt betyr at du må føre regnskap etter bokføringsreglene.
 • Enkeltpersonforetak som har eiendeler verdt over 20 millioner kroner eller har ansatte som utgjør 20 årsverk er regnskapspliktige – det vil si at disse må levere et årsregnskap, som minimum består av resultat, balanse og noter.
 • Alle aksjeselskaper har bokføringsplikt og regnskapsplikt, som betyr at man må føre regnskap etter bokføringsloven og bokføringsforskriften, og man må levere årsregnskap.

Hva er noter?

Alle som har regnskapsplikt må også utarbeide og levere noteopplysninger. Noter er ytterligere informasjon til resultat- og balansepostene. I Regnskapsloven kapittel 7 finner du minimumskravene til noteopplysninger for små foretak. Alt i alt betyr det å utdype informasjonen når det blant annet kommer til regnskapsprinsipper, lønn, fordringer, gjeld, antall ansatte, egne aksjer, investeringer i datterselskap, lån og sikkerhetsstillelser med mer.

Gjøre årsoppgjøret selv? Tips og fallgruver!
I oppstartsfasen av en ny bedrift/virksomhet er det mange som fører regnskapet selv, for å kunne spare penger. Det finnes både programmer og systemer som er tilpasset som du selvsagt kan ta i bruk.

Kort fortalt bør du ha kjennskap til regelverket, evnen til å sette deg inn i regelverk og vite når du bør spørre, og en grei økonomisk sans. Du bør også ha tid!

For ENK
Det som blant annet er viktig er at resultatet ditt skal stemme. Resultatet ditt er med på å avgjøre eventuell skatt av overskudd. Skatten er kanskje det viktigste momentet dersom du driver et enkeltpersonforetak. Derfor er det også viktig å avstemme bank for å(ref. – sjekke at alle bankkontoer står med riktig saldo i regnskapet per 31.12.) Når du har avstemt bankutskriften mot regnskapet, kontrollert disse to mot hverandre, vil du også avdekke eventuelle feil og mangler.

For eksempel: Du kan du ha bokført en leverandør-faktura du har mottatt fra en leverandør i regnskapet med feil beløp. Du kan ha glemt å få med deg en faktura fra en leverandør. Eller du kan ha glemt å få med deg inntekter som har kommet inn på bankkontoen – men som av en eller annen grunn mangler et salgsbilag/ faktura til kunden i regnskapet.

Fallgruver: Det vi oftest ser hos enkeltpersonforetak er at det er kostnader og inntekter som ikke kommer med i næringsoppgaven, oftest på grunn av manglende avstemming av bankkonto, eller at privatperson har felles bankkonto med foretaket. Dette fører igjen til en feil skatteberegning. Vi ser også ofte at det fører med seg for lite fradrag. Manglende kunnskap betyr også ofte at skjemaer som burde vært sendt med mangler, som igjen betyr at man opplyser for lite eller feil.

Allikevel – skattemeldingen for næringsdrivende har blitt forenklet, så har du ikke et veldig komplisert regnskap og du føler deg trygg på det, kan du levere det selv. Det går også an å få et regnskapsbyrå til å se over!

For AS
For aksjeselskap er det minst like viktig å vise et riktig bilde av selskapet ut i offentligheten. Alle balanseposter i regnskapet må derfor avstemmes. Balanseposter vil si eiendeler, gjeld og egenkapital. Eiendeler er eksempelvis maskiner, utstyr, inventar, eiendom, aksjer, forskuddsbetalinger, bankinnskudd og kontantbeholdning. Gjeld er det selskapet skylder, blant annet skatt, arbeidsgiveravgift, merverdiavgift, leverandørgjeld, kassekreditt, gjeld til banker og finansinstitusjoner, gjeld til eier og påløpte kostnader (feriepenger med mer).
Når du har kontroll på alle balansepostene dine, har du også oversikt over resultatet ditt. Dette gir deg igjen kontroll over skatten du eventuelt må betale, og du vet hvordan bedriften fremstår utad.

Fallgruver: Det vi ofte ser hos AS er manglende vurdering og avstemming av balanseposter. Samtidig ser vi også ofte en sammenblanding med privatøkonomien – hvor eier ikke har vært klar over at det ikke er lov å motta lån fra AS’et (vi minner om armlengdes avstand!). I tillegg er periodisering av resultatposter viktig – det skal havne i riktig år og periode. I AS er det viktig hvilke skjemaer du leverer med, og du må også huske å levere årsregnskapet med alle pliktige noter. Vi ser ofte at årsregnskapet har mangler i innholdet. Ønsker du å sette bort oppgaven til en regnskapsfører vil du både spare deg for tid og eventuelle feil, og tid om dette ikke er en oppgave du trives med. De aller fleste som driver egen bedrift, selv om de tar seg av regnskapet selv, ønsker at noen skal dobbeltsjekke.

 

Har du lyst til at vi skal dobbeltsjekke årsoppgjøret ditt? Ta kontakt 🙂

Årsoppgjøret kort oppsummert
Hvert eneste år skal enkeltmannsforetak og aksjeselskaper gjøre opp for året som har gått, og dette kalles for årsoppgjør. Det handler rett og slett om å presentere bedriftens økonomiske situasjon for staten og det offentlige, og er med på å bestemme hvor mye bedriften må betale i skatt. Årsregnskapet som sendes inn er også offentlig tilgjengelig og gjør det mulig for andre å se hvordan det går med bedriften.

3 gode tips til et ryddig årsoppgjør – for neste år!
Kanskje du var du sent ute sist, men med disse 3 stegene vil du skape en rutine for et bedre grunnlag for neste år:

 • Lag deg egne frister, og hold av tid i kalenderen din
 • Skill privat og bedrift fra hverandre, og skaff deg en bedriftskonto
 • Pass på å følge opp frister gjennom hele året, eksempelvis:
  Fortløpende: Fakturaer og registrering av regninger
  Hver måned: A-melding, bankavstemming, avstemme regnskap
  Annenhver måned: MVA-rapportering

 

I Sky Accounting får du god hjelp med regnskapet og årsoppgjøret

Dette lurer du på – 7 tips til årsoppgjøret!

 1. Hva er egentlig årsoppgjør?
  Årsoppgjøret er ikke noe verre enn en status, oppsummering og oversikt over året som har gått. Årsoppgjør er en samlebetegnelse, og omhandler en årsavslutning av områdene regnskap, skatt, merverdiavgift og lønn.

 2. Frister for årsoppgjør – datoene du burde notere deg!
  31. januar er frist for levering av aksjonærregisteroppgaven (AS)
  1. februar er frist for å levere sammenstillingsoppgave over lønn til ansatte
  31. mai er frist for levering av skattemelding (ENK og AS)
  31. juli er frist for levering av årsregnskap (AS)

 3. Hvordan du oppdaterer og passer på at det er rett resultat i årsregnskapet
  • Ta en avstemming av alle balanseposter.
   Dette betyr at du skal vite bakgrunnen for hvilken verdi som ligger på konto 1000-2999 i regnskapet, også kalt eiendeler og gjeld.
  • Gjør en nøye gjennomgang av resultatet.
   Du skal se over at du har fått med deg alle inntekter og kostnader.
  • Utarbeidelse av årsregnskap (for regnskapspliktige)
   Fristen er ikke før 31. juli, men det er greit å ha i bakhodet, samt notere i kalenderen nå.
   Og selv om det ikke har direkte tilknytning til regnskapet, minner vi også om aksjonærregisteroppgaven. Alle eierforhold, utbytter osv. skal meldes inn innen 31. januar i året etter.

 4. Ajourfør året med tanke på a-melding og lønn!
  • Betalinger til selvstendig næringsdrivende uten fast kontorsted skal innrapporteres.
  • All lønn som er utbetalt må være med på a-meldinger, den siste a-meldingen har leveringsfrist 5. januar i året etter.
  • Alle fordeler mottatt i arbeidsforhold må være innrapportert på a-meldinger i året.
   Dette er for eksempel fri bruk av telefon, fri bruk av internett, gaver utover grensene for gaver, bruk av arbeidsgivers bil og liknende.
    
 5. Skatt og årsoppgjør
  For å kunne beregne riktig skattemessig overskudd er du avhengig av å ha god kunnskap om det som ligger i balansen, og ha vurdert dette riktig. Samtidig må resultatet være rett.
  Du må ta stilling til alt som kan påvirke skatt og formue for selskapet. For eksempel eiendom, driftsmidler og avskrivninger, tapsavsetninger, bruk av bil, aksjer, tap og gevinst, med mer.
  Alle forsikringer som er av privat karakter som er dekket av arbeidsgiver (private reiseforsikringer, helseforsikringer med mer) må være innrapportert på a-meldinger i året.
  Sammenstillingsoppgaver på lønn skal være sendt arbeidstaker innen 1. februar i året etter.

  Noter i kalenderen: Utarbeidelse av skattemelding med vedlegg – frist 31. mai.
 6. Pass på at du har levert alle mva-oppgaver!
  • Sørg for at du har bokført og innrapportert alt av mva-pliktig inntekt, og fått med deg alle mva-fradrag.
  • Pass på at du har levert alle mva-oppgaver, og eventuelt kompensasjonsoppgaver for de det skulle gjelde.
  • Sjekk at du har betalt og eventuelt tatt fradrag for mva på fjernleverbare tjenester.
  • Siste mva-oppgave leveres 10. februar, eller 10. mars for de som har årstermin.

 7. Årsoppgjøret kort oppsummert
  Hvert eneste år skal enkeltmannsforetak og aksjeselskaper (samt andre selskaper) gjøre opp for året som har gått, og dette kalles for årsoppgjør. Det handler rett og slett om å presentere bedriftens økonomiske situasjon for staten og det offentlige, og er med på å bestemme hvor mye bedriften må betale i skatt. Årsregnskapet som sendes inn for regnskapspliktige er også offentlig tilgjengelig og gjør det mulig for andre å se hvordan det står til med bedriften.
Vi hjelper deg mer enn gjerne med både regnskapet og årsoppgjøret! Vi har gode rutiner, oppfølgingssystemer, og god kompetanse hos våre ansatte!

Likviditet, enkelt forklart

Likviditet er viktig, men hva er egentlig likviditet? Likviditet er kort fortalt pengeflyten i selskapet ditt,
penger inn og penger ut.

Hva er god likviditet?
God likviditet er et overskudd med penger i selskapet. Det betyr at du ikke trenger å tenke på penger når det gjelder å betale de løpende utgiftene og gjelden som selskapet har (herunder lån, mva, arbeidsgiveravgift og skatt).
Det er alltid tilfredsstillende å kunne trykke «betal» på en faktura, fordi du ikke har bekymringer i forhold til betalingen. Når arbeidsgiveravgiften forfaller i midten av måneden – da vet du at det er penger nok til å betale den. Dette er god likviditet.

Hvordan får du god likviditet?
Nå som vi har forklart enkelt hva god likviditet er ønsker du kanskje å vite hvordan du kan oppnå dette for din bedrift?
Det finnes flere måter å oppnå god likviditet på, og det kan foregå på ulike måter i ulike former.
Her tar vi for oss noen:

 • Enten er du så heldig at du selger en tjeneste eller et produkt som gir deg umiddelbart overskudd. I tillegg til dette har du enten kontantomsetning eller veldig gode betalere (og kort forfallsfrist). Når du først har overskuddet planlegger du pengebruken godt, for du vet at det skal holde til neste overskudd kommer.
  Du kan sammenligne dette med lønn fra en arbeidsgiver. Når du har fått lønnen din må du som ansatt først dekke de faste utgiftene dine: lån, strøm, telefon, bil, mat og klær – før du kan bruke lønnen til å ta deg en velfortjent ferie.
 • Det å få med en investor (eller at du selv opptrer som en investor) i selskapet er en annen mulighet for å oppnå god likviditet.
 • Lån eller en kassekreditt kan benyttes for å bidra til en bedre likviditet i en vekstfase. Vær oppmerksom på at lån og kassekreditt må betales tilbake – med renter. Derfor anbefaler vi deg å planlegge godt om du ønsker å gå for denne løsningen i perioder hvor du har behov for bedre likviditet.

Hvordan bruke den frie likviditeten?
Først og fremst er det fint å ha en likviditetsreserve i selskapet. Dette fungerer som en trygghet og en buffer som dekker faste kostnader i usikre tider. Dette er spesielt viktig når man har ansatte i selskapet, som igjen er avhengig av at selskapet driftes på en trygg og god måte.

Det kan være at du har behov for nytt utstyr, som koster dyrt. Dette kan være en maskin, bil i firmaet eller liknende. Dette vil kreve mye av likviditeten din, og da vil det være lurt å tenke igjennom og vurdere om du skal bruke den frie likviditeten (pengene du har til overs) eller ta opp et lån. Eventuelt kan det å lease utstyret også være en mulighet. Leasing gir en forutsigbar utgift per måned, og du slipper å forholde deg til verditap og eventuelt salg i fremtiden.
Utstyr og eiendeler som bil, maskiner og inventar vil over tid med all sannsynlighet ha et verditap, og derfor kan det være smart med en vurdering av hvordan du skal investere. Bolig vil være en form for eiendel hvor risikoen for verditap er mindre sannsynlig.

Fri likviditet kan også investeres i vekst, ny ansatt eller andre måter hvor du i en eller annen grad får en avkastning på pengene – eller hvor de plasseres trygt, men med en potensiell avkastning.
Uansett hvilken løsning som er best for deg ved slike valg anbefaler vi at du tenker langsiktig!

Sett opp et likviditetsbudsjett
Et likviditetsbudsjett er et nyttig budsjett, eller verktøy om du ønsker. Her lages en planlegger og oversikt for alle pengene som skal ut, så vel som penger som skal inn.
Et likviditetsbudsjett kan være et kritisk verktøy i perioder, spesielt i perioder med stram likviditet og stram økonomi generelt. Likviditetsbudsjett kan rett og slett være til enormt god hjelp – og hjelpe deg til å styre fokuset ditt.

Vi i SkyA kan hjelpe deg med et likviditetsbudsjett, og vi kan bistå og passe på at alle regninger blir betalt, samt være i forkant i perioder hvor du har behov for det.

Snakk med oss, og fortell oss om behovet ditt!
Telefon: 99 58 49 39 eller epost: charlotte@skya24.no